མདུན་ངོས་སུ་བསྐྱོད། |   ཉར་ཚགས་བྱེད། |   མདུན་ངོས་སུ་བཀོད། |  རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།(西藏自治区)

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན།(青海省)

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན།(甘肃省)

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན།(四川省)

ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན།(云南省)

蒙古

浙江省

འབྲུག་ཡུལ།

སོག་ཡུལ།

ལ་དྭགས།