མདུན་ངོས་སུ་བསྐྱོད། |   ཉར་ཚགས་བྱེད། |   མདུན་ངོས་སུ་བཀོད། |  རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

༄༅། །ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་རྗེས་དྲན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཆེད་སྒྲིག

    སྤེལ་དུས།  2019-11-09 10:54:21         ཀློག་ཐེངས།  
ཡིག་གཟུགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་། ཡིག་གཟུགས་ཇེ་ཆུང་གཏོང་།

01.jpg8X8རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲ་བ།

1.jpg8X8རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲ་བ།

2.jpg8X8རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲ་བ།

3.jpg8X8རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲ་བ།

4.jpg8X8རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲ་བ།

5.jpg8X8རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲ་བ།

6.jpg8X8རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲ་བ།

02.jpg8X8རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲ་བ།

༄༅། །ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་རྗེས་དྲན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཆེད་སྒྲིག་དཔེ་དེབ།8X8རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲ་བ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།:མཁའ་ཚེ།